Logo

Arrangementer

14. juni 2017 - Ordinært Årsmøte i Foreningen Posebyen og Quartalet 2017

Protokoll

 

Sakspapirer

 

Skrevet 29. mai 2017:

Det kalles inn til ordinært Årsmøte i Foreningen onsdag 14. juni kl 18.00 - 21.00.

Møtet vil finne sted i lokalene til Byggmesterforeningen (Lærlingesenteret) i Kronprinsens gate 14.

Innkallingen er sendt ut på e-post til alle kjente e-post adresser til gamle og nye medlemmer.

Møtet blir tredelt:
1) Orientering
2) Årsmøte iht vedtektene
3) Idédugnad og bli kjent

Agenda og ,møtepapirer vil bli lagt ut her http://www.posebyen.com/side/arrangementer etterhvert.

Møtet er kun åpent for betalende medlemmer. Kontingent kr 200,- for 2017 må være betalt til bankkonto 6320.06.66625. Send e-post til post@posebyen.com med navn, adresse og kontaktinfo i forbindelse med betalingen. Medlemmer som har sendt oss sin epost, vil få innkalling per epost.

PS! Årsmøtet arrangeres først nå pga at vi måtte vente på Bystyrets vedtak ifm Kvartal 5 samt andre avklaringer.

Velkommen!

Mvh Styret

 

--------------------------------------

Skrevet 3. mars 2017: Iht vedtektene skal det ordinære årsmøtet avholdes innen 15. mars. Siden Foreningens fremtid og mulige omorganisering har hengt nøye sammen med Bystyrebehandlingen av Kvartal 5 den 1. mars, så har vi avventet med innkalling. Vi vet nå at vi kan gå videre med planene som planlagt, se Aktuelt. Vi vil kalle inn til Årsmøte så snart det er praktisk mulig. Sannsynligvis blir Årsmøtet i begyunnelsen av april.

Hilsen

Styret i Foreningen Posebyen.

 

---------------------------------------------

Ekstraordinært Årsmøte i Foreningen Posebyen 2016

Som annonsert via e-post den 10/11, blir det ekstraordinært årsmøte i Foreningen Posebyen (se også protokoll fra 25. august 2016).

Tid:      Torsdag den 24. november 2016 kl. 19.00-21.00

Sted:    Kristiansand Byggmesterforening, Opplæringskontoret, Kronprinsens gate 14, Kristiansand.

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen.

Kontingent for 2016 må være betalt på forhånd for å ha møte- og stemmerett på Årsmøtet. Dersom du/dere ikke har mottatt epost med innbetalingsblankett og følgebrev, så er Foreningens

bankkontonummer: 6320.06.66625 og innbetalingsblankett her.

Årsmøtet 2015 vedtok følgende satser for 2016: Privatperson: 200 kr, Familie: 300 kr, Bedrift: 500 kr.

Hvis forfall, så kan skriftlig stemmefullmakt gis til et medlem som stiller på møtet (mal vedlagt i innkalling).

Bakgrunn

Bystyret fattet den 9. desember 2015 et vedtak som innebærer å beholde 4 bygninger med bakgårder (Krpr. gt 57, KR. IV’s gt 81, 83 og 85) i det nordøstre hjørnet av Kvartal 5 i Posebyen i kommunalt eie, i tillegg til de allerede bevarte eiendommene Bentsens Hus og Ekserserhuset. Bystyret ba samtidig om at det fremmes en egen sak for Kulturstyret vedrørende valg av konsept og videre bruk av eiendommene til kulturformål.

Det ble så arrangert et åpent dialogmøte den 11. mai med etablerte foreninger og virksomheter i kvartalet og andre interessenter.

På dialogmøtet ble der satt ned et arbeidsutvalg med oppdrag å foreslå prinsipper og rammer for utvikling og drift av de aktuelle eiendommene i kvartal 5. Den 12. september sendte utvalget sin rapport til Kommunen. Kommunen skal nå fremme en politisk sak som blir gjenstand for behandling i Kulturstyret.

Foreningen Posebyen er initiativtakeren til å bevare og utvikle eiendommene i kvartal 5 til kulturformål, og er forberedt på å ta på seg dette ansvaret. I den forbindelse har kommunen bedt Foreningen om en skriftlig uttalelse til rapporten. Styret har oversendt en foreløpig uttalelse med forbehold om endelig godkjenning av Foreningens ekstraordinære Årsmøte i november.

Det forventes at saken skal behandles i Kulturstyret i løpet av desember eller på nyåret.

Agenda ekstraordinært årsmøte 24. november 2016

1. Konstituering (opptelling av stemmer, valg møteleder, valg referent, valg medlemmer til å signere protokoll, godkjenning av innkalling)

2. Statusrapport ift handlingsprogram og økonomi

3. Saker fremmet av styret eller andre av foreningens medlemmer

  • Forslag til organisering og drift av nord-østre hjørne av kvartal 5
  • Høringsuttalelse og politisk behandling i kommunen
  • Omorganisering av Foreningen for å kunne ta ansvar for eiendommer og drift
  • Nytt navn på Foreningen

4. Eventuelt

Velkommen!

Hilsen styret

 

Møtepapirer ble utsendt per e-post den 10.11.2016.

De kan også lastes ned her.

Innkalling til EO Årsmøte 24.11.2016

Følgebrev høsten 2016

Foreslått modell for organisering og drift av Kvartal 5 - fra prosjektgruppa oppnevnt av kommunen

Foreslått høringsuttalelse om modellen - fra Foreningen Posebyens styre

Underskriftsliste interessenter

Forslag til nytt navn på Foreningen (per 22.11.2016)

Gjeldende vedtekter for Foreningen (revisjon 25.08.2016)

Protokoll ekdtraordinært årsmøte 25.08.2016

Innbetalingsblankett kontingent 2016

Stemmefullmakt som kan benyttes av medlemmer med forfall

 

Vedtak 24.11.2016

Signert protokoll fra EO Årsmøte 24.11.2016

Vedtatt høringsuttalelse mht Kvartal 5

Reviderte vedtekter (ikke offisielle ennå)

^