Logo

Aktuelt

ÅRSMØTET:

Vedtatt årsberetning: Årsberetning

Vedtatt årsregnskap: Årsregnskap

Gjeldende vedtekter: https://www.posebyen.com/filer/Gjeldende_vedtekter_2023.pdf

Felles styrringsdokument for FP og PH: https://www.posebyen.com/filer/Felles_Styringsdokument_for_styrene_i_FP_og_PH_.docx

Høringsforslag til Gatebruksplanen i Posebyhaven med vedlegg "Forslag til Posebyplan - Utfordringer og tiltak": Høringsutkast gatebruksplanen med vedlegg

 

PROSJEKTER:                                                                                                                                                                                                                                            

1. Posebyhaven

Posebyhaven (5 kommunalt eide bygg og en stor bakgårdspark i Posebyens nord/ østre hjørne), utvikles til en urban helårs kulturdestinasjon og arena, med håndverksbakeri, delikatessebutikk, kafe/restaurant og vinkjeller, design og interiørbutikker og ulike håndverk og design produksjonslokaler. Det skal bla søkes om å bygge en stor vinterhagekafe for funksjonalitet hele året. 

Posebyhaven AS ble stiftet basert på en rekke støtteuttalelser fra sentrale aktører og fortsetter samarbeidet i dag bl.a. med Posebyen Vel, Christianssand Byselskab, UiA, Næringsforeningen og Kvadraturforeningen. Prosjektet er forankret i omfattende markedsundersøkelser, arbeidsutvalg, uttalelser og tilbakemeldinger i over 14 år. Befolkning, foreninger, organisasjoner, næringsliv, avdelinger på universitet og en rekke fagspesialister har uttalt seg om hva de ønsker med Posebyen og Posebyhaven. Alle ønsker en tilgjengelig, attraktiv og vital gamleby i Kristiansand, med Posebyhaven som hjerte og spydspiss. Posebyhaven skal i størst mulig grad trekke folk og åpnes for offentligheten hele året med felles kjerne åpningstider. Posebyhaven er bundet sammen og ses i sammenheng med Bentsens hus og hage «Agder Kulturhistoriske senter», Ekserserhuset,- og plassen og konferansesenteret Aabels Hus.

Posebyhaven skal være et tilbud til befolkningen om å besøke og bruke Posebyen som en grønn oase, hvor ulike profesjonelle kulturnæringsaktører skal tilby et mangfold av opplevelser for alle sanser året rundt. Posebyen skal ikke lenger være «flotte lukkede kullisser» men utvikles til å bli en mer spennende, attraktiv og tilgjengelig gamleby for byens befolkning, besøkende, urbane turgåere osv. Leietakerne «Team Posebyhaven» skal  ha synergier dem i mellom og sikre profesjonalitet med felles profil og kjerneåpningstider. Team Posebyhaven skal trekke og drive Posebyhaven mot samme bærekraftige mål og visjon. Posebyhaven utvikles altså som en attraksjon med en felles identitet, åpent for allmenheten. Vi skaper mange arbeidsplasser og vil kunne tilby både arbeidstrening og ulike Fagbrev. Til nå har vi samarbeidet med NAV og kommunen. Posebyhaven skal drives profesjonelt, slik at det kommer byen og befolkningen til gode, selv om det til nå er bygd på frivillig arbeid. Inntekt skal hovedsakelig baseres på ordinær utleievirksomhet av bygg og bakgård, samt sponsormidler. Noe frivillig arbeid vil det likevel bli fremover, men mye av jobben skal bakes inn i leiekontraktene, slik at leien blir trukket fra det arbeid leietaker selv bidrar med på bygg og vedlikehold. Det arbeides med å innføre årshjul med faste arrangementer, som Posebyhaven Unplugged (Faste intimkonserter i sommerhalvåret), 17 mai og Jul i Posebyhaven. I tillegg kommer andre aktiviteter som utstillinger, boklanseringer, utendørs kino mm.

https://www.posebyen.com/filer/Utkast_POSEBYHAVEN_PROSPEKT_2023_1.pdf

Posebyhaven på Facebook: facebook.com/Posebyhaven.
Posebyhaven på Instagram: instagram.com/posebyhaven

 

Posebyhaven AS: Kristiansand Bystyre vedtok 1. mars 2017 at Foreningen får forvalte eiendommene for utvikling av kulturbasert næring og offentlig tilgjengelige tilbud og aktiviteter [1]. Bystyret la som premiss at Foreningen overtar bygningene i nåværende tilstand, og at utleieforholdet ikke skal påføre kommunen utgifter, verken til bygningsmessige oppgraderinger eller til drift. Avtalepart for kommunen skulle være et ideelt aksjeselskap Posebyhaven AS heleid av Foreningen. AS`et skulle stå som ansvarlig leietaker/ avtalepartner overfor kommunen, samt forestå drift, oppgradering og utleie av bygningsmassen og utearealer. Kommunens bidrag var utleie for 1 kr/ bygg/ år samt oppgradering av ledninger for vann og kloakk. Det er en prøveperiode på 3 år. Hvis partene ble enige om at dette går bra, så kan avtalen deretter trinnvis forlenges i opp til 30 år. Overtakelsen ble markert 1.12.2017 [2]. Prøveperioden er bestått og vi forhandler nå om ny avtale. Vi ønsker lengst mulig leieaavtale med opsjon på oppkjøp med tilbakeføringsrett dersom visjon og målsetting ikke følges.

 

2. Forslag til Posebyplan (Vedlegg til høringen av gatebruksplanen og parkering i Posebyen).

Arbeidsgruppen Posebyplanen

Leder: Bente Pauline Buverd, M 957 29 631

Nestleder: Jon Holt

Mål: Samarbeid for å sikre foreningens visjon ift Posebyplanen.

Agenda:

1. Ferdigstille høringsforslag til Gatebruksplanen i Posebyhaven med vedlegg "Forslag til Posebyplan": Høringsutkast til Gatebruksplan Posebyen med vedlegg

2. Presentasjon for alle politiske partier

3. Gjennomføre hastetiltak og prøvetiltak

4. Følge opp Forslag til Posebyplan 2023

Ta kontak med leder dersom du ønsker å være med!

 

Bakgrunnsinformasjon for Posebyplanen:

Kristiansand kommune har startet arbeid med forslag Gatebruksplan for Posebyen. Formålet med prosjektet er å planlegge gaterommet slik at dette ivaretar og forbedrer bomiljøet i Posebyen. Dette har utgangspunkt i Bystyrevedtaket 21. juni 2017 om Temakart Gatebruk i Kommunedelplan for Kvadraturen. Et enstemmig Bystyre vedtok da: «Det skal utarbeides en prinsipplan for gatene i Posebyen i samarbeid med beboere og andre aktører i området. De deler av Temakart Gatebruk som berører dette området utsettes med unntak av sykkeltraseene.» Bakgrunnen for vedtaket i Bystyret var omfattende innspill fra Posebyen Vel og Foreningen Posebyen. Saksdokumenter finnes på: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/plan-og-bygg/reguleringsplan/reguleringsplaner-under-arbeid/alfabetisk-liste/gatebruksplan-for-posebyen/

Vedtak: https://www.posebyen.com/filer/Vedtak-BYSTYR-21062017-Sak-86_17-Gatebruk-i-Kvadraturen-sluttbehandling-med-markering.pdf

Vedtatt gatebruksplan: https://www.posebyen.com/filer/Vedtatt-gatebruksplan.pdf

Vedtatt temakart gatebruk: https://www.posebyen.com/filer/Vedtatt-temakart-gatebruk.pdf

By- og samfunnsenheten (Teknisk) innspill til sluttbehandling i Bystyret i 2017: https://www.posebyen.com/filer/Gatebruk-i-Kvadraturen-sluttbehandling-med-markering.pdf

Gatebruk i Reguleringsplan for Posebyen (paragraf 10, 11 og 12): https://www.posebyen.com/filer/Reguleringsplan-10kv-i-Posebyen-RB572.pdf

Presentasjon på Åpent møte om Posebyen 23. mai 2019: https://www.posebyen.com/filer/PV-og-FP-presentasjon.pdf

Kommunen avholdt infomøte den 22. januar 2020. Kommunens presentasjon: https://www.posebyen.com/filer/2020-01-22_Gatebruksplan-Posebyen-informasjonsmøte.pdf

 

Innspill fra Foreningen Posebyen:

Innspill til Gatebruksplan i 2017: https://www.posebyen.com/filer/Høringsuttalelse-gatebruksplanen-17-mars-2017-med-følgebrev.pdf

Innspill til Gatebruksplan i 2021: https://www.posebyen.com/filer/Høringsnotat_Gatebruksplanen_2021.docx

Tursti fra Stener Heyerdahl park - over Festningsgata - gjennpom blokkpartiet i Posebyen til Posebyparken - Otra - Eg som et sosialt bindeledd mellom City og gamleby og elvebredd, samt en alternativ bytursti til Odderøya https://www.posebyen.com/filer/PP_TURSTI.pptx

Innspill til kulturstrategiplanen: https://www.posebyen.com/filer/H%C3%B8ringsinnspill_til_Kristiansand_kommunes_kulturstrategi_2023_%E2%80%93_2030-kopi.docx

Innspill fra Tordenskjolds gate skole, Trygg skolevei (støttet av FP og PV): https://www.posebyen.com/filer/Brev-fra-FAU-Skolevei-til-Tordenskjoldsgate-skole.pdf

 

Innspill fra Posebyen Vel: 

Oppdatert innspill: https://www.posebyen.com/filer/2019-oppdatert-GBP-innspill-fra-PV-18.11.2019.pdf

Klage ifm Rådhusgata: https://www.posebyen.com/filer/BMU190418.pdf

Innspill til Gatebruksplanen i 2017: https://www.posebyen.com/filer/Gatebruksplanen-Posebyen-Vel-17mars2017-red.pdf

Innspill til Trafikksikkerhetsplan 2019-22: https://www.posebyen.com/filer/PV-Innspill-Trafikksikkerhetsplan.pdf

PV planen (2011): https://www.posebyen.com/filer/Poseby-Vel-planen-versjon-mai-2011.pdf

 

Innspill høringsuuttalelser om kvartal 71 fra: 

Foreningen Posebyen: https://www.posebyen.com/filer/Høringsuttalelse_om_kvartal_71_Foreningen_Posebyen-1-1-1.docx

Posebyen Vel: 

Christianssands Byselskab: https://www.posebyen.com/filer/2022_20_09_Byselskapet_Uttalelse_-_oppstart_av_plan_for_kvartal_71_pdf.pdf

Fortidsminneforeningen: https://www.posebyen.com/filer/Fortidsminneforeningen_Kristiansand_og_Omegn.docx

 

3. Posebytorget Maked på Ekserserplassen kl 12-16 siste lørdag i mnd

Det etableres et et profesjonelt, bærekaftig og smakfult Posebymarked på Ekserserplassen sommerhalvåret. Vi har foreløpig fått godkjent siste lørdag i måneden. UiA har utført markedsanalyse om marked i Posebyen. 

Arbeidsgruppen Posebymarkedet

Leder: Ikke valgt

Nestleder: Ikke valgt

Mål: Sikre foreningens visjon.

Ta kontak dersom du ønsker å være med: Bente Pauline Buverud, M 957 29 631

Plakat: https://www.posebyen.com/filer/posebytorge-2-kopi.jpg

 

4. Dugnader 

Foreningen Posebyens Frivilliggruppe 

Leder: Edmund Birkedal, M 480 05 8100

Nestleder: Ikke valgt

Mål: Sikre foreningens visjon.

Ta kontak med leder dersom du ønsker å være med!

 

5. Merkevarebygge og markedsføre

  • Markedsføring & medlemsinnhenting – Mål: 450 medlemmer 
  • Merkevarebygge Posebyen
^